Bierzmowanie

WPROWADZENIE TEOLOGICZNE I PASTORALNE:

Sakrament bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z tego powodu przygotowanie do bierzmowania powinno uwzględniać jedność z sakramentami chrztu i Eucharystii (OB 1; KKK 1285). Sakrament bierzmowania jest bowiem koniecznym dopełnieniem sakramentu chrztu (LG 11; OB 2, KKK 1285). Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306).

Sakrament bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża (por. KKK 1285; 1303). Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak, „znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę (por. KKK 1304).

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” (KKK 1309). Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).

Przygotowanie do bierzmowania składa się z trzech etapów: przygotowania dalszego, bliższego i bezpośredniego.

  1. Przygotowanie dalsze dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział w lekcjach religii (katechezie) w szkole a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
  2. Ważnym etapem przygotowania bliższego jest udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole lub w innym środowisku, w którym pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy św. oraz w nabożeństwach. Duszpasterz odpowiedzialny za przygotowanie bezpośrednie powinien mieć przekonanie, że każdy kandydat spełnia te warunki. W sytuacjach wątpliwych należy uzyskać stosowną opinię od nauczyciela religii.
  3. Przygotowanie bezpośrednie dokonuje się w dalszym ciągu poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia. Optymalnym czasem trwania przygotowania bliższego i bezpośredniego do bierzmowania są trzy lata (VI-VII-VIII klasa).
  4. Przyjęcie sakramentu bierzmowania dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy VIII, jako ważne dopełnienie edukacji na etapie szkoły podstawowej.

Kandydat powinien przystąpić do sakramentu bierzmowania w stanie łaski uświęcającej, czyli przyjąć sakrament pokuty i pojednania (por. KKK 1310).

W PRAKTYCE:

Obecnie do sakramentu bierzmowania przygotowuje się młodzież klas III gimnazjum, którzy przyjmą ten sakrament na przełomie lutego/marca 2018 roku. Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 18:45 w domu Bł. Karoliny według następującego porządku:

I etap formacji:

17.09 – Spotkanie organizacyjne

26.09 – Katecheza

03.10 – Katecheza

06.10 – Spowiedź, godz. 17:30 (I piątek)

10.10 – Katecheza

17.10 – Katecheza

20.10 – Wieczór Modlitwy Młodych (wyjazd 18:30; powrót ok. 0:30)

24.10 – Katecheza

31.10 – Celebracja: Jezus jest moim Panem i Zbawicielem (przygotowujmy wspólnie dla całej parafii, jako że jest to Wigilia Uroczystości Wszystkich Świętych J

 

II Etap formacji

03.11 - Spowiedź, godz. 17:30 (I piątek)

7.11 - Katecheza

14.11 - Katecheza

16.11 - 18.11 - Udział w uroczystościach odpustowych ku czci bł. Karoliny

21.11 - Katecheza

28.11 - Katecheza

01.12 - Spowiedź, godz. 17:30 (I piątek)

05.12 - Katecheza

12.12 - Katecheza

15.12 - Wieczór Modlitwy Młodych (wyjazd 18:30; powrót ok. 0:30)

19.12. - Celebracja: Moje miejsce we wspólnocie Kościoła

W styczniu, gdy będą kolędy, w ramach spotkań młodzież uczestniczy w spotkaniach grup, które działają w naszej parafii; (do wyboru są: Sykomora, Oaza Młodzieżowa, Grupa modlitwy św. Michała Archanioła, Oaza Dzieci Bożych, Liturgiczna Służba Ołtarza oraz Scholka; do ferii zimowych każdy będzie zobowiązany uczestniczyć w spotkaniu przynajmniej trzech grup (czyli jedno w tygodniu).

Na każdej katechezie młodzież otrzymuje materiały, które można także pobrać tutaj.

https://www.youtube.com/watch?v=vOTXdsSuOUI